Zimné sčítanie vodného vtáctva na Zemplíne

Zimné sčítanie vodného vtáctva na Zemplíne

V januári sa uskutočnilo v poradí už 53. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti je do tohto programu zapojených vyše 100 krajín a koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku. V Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991. Hlavným cieľom je získavať údaje o počte a druhovom zložení zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva. Podľa údajov zo sčítania je možné určiť význam jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov. Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na regióny – mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže.

Na území v pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat sa nachádzajú dve pre migrujúce a zimujúce vtáctvo veľmi významné lokality – Zemplínska šírava a Senianske rybníky. Keďže Senianske rybníky boli v čase sčítavania z veľkej časti zamrznuté najvyšší počet vtákov bol podľa predpokladov zaznamenaný na Zemplínskej šírave, kde to bolo zaujímavé aj čo sa týka druhového zloženia. Z pozorovaných druhov možno okrem iných spomenúť potápače (Mergus merganser, Mergus albellus), hlaholku severskú (Bucephala clangula), turpany (Melanitta nigra, Melanitta fusca), potápky (Podiceps griseigena, Podiceps auritus), potáplicu malú (Gavia stellata) či orliaka morského (Haliaeetus albicilla). Z ďalších lokalít bolo zaujímavé pozorovanie na poliach pri Zalužiciach, kde bola zaznamenaná bernikla bielolíca (Branta leucopsis) v osemtisícovom kŕdli husí (Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis).

Údaje zo sčítania sú veľmi cenným podkladom nielen pre posúdenie súčasného stavu, ale hlavne pre vypracovanie prognóz a návrhov manažmentových opatrení na zachovanie a vylepšenie stabilných vodných ekosystémov.

Foto: Ľubomír Hrinko