NATURA 2000 – sústava chránených území členských krajín Európ­skej únie. Jej cieľom je zachovanie najvzácnejších a najohroze­nejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu Natura 2000 tvoria chránené vtáčie územia, vyhlasované za účelom ochrany vtáctva územia európskeho významu, ktorých cieľom je ochrana ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov.

Sústavu chránených území NATURA 2000 v CHKO Vihorlat reprezentuje vzhľadom na bohatý výskyt biotopov a druhov európskeho významu 9 území európskeho významu a 2 chránené vtáčie územia. Viac informácií o NATURA 2000 a o chránených územiach môžete nájsť aj na www.sopsr.sk/natura/.