MCHÚ v územnej pôsobnosti správy ( okres Michalovce a Sobrance ):

NPR Morské oko

Vyhlásená: 1984
Výmera: 108,48 ha z toho vodná plocha 13,8 ha
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica

Účel ochrany:
NPR bola vyhlásená za účelom zachovania pôvodných bukových porastov v okolí jazera Morské oko ako aj na ochranu biologických hodnôt jazera, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinných hodnôt územia. Pôvodné jazero malo plochu 7 ha. Dnešná podoba existuje od 80-tých rokov minulého storočia, kedy bol vybudovaný priehradný múr a hladina sa zvýšila o cca 5m. V súčasnosti má jazero rozlohu 13,80 ha a priemernú hĺbku 25 m.

NPR Vihorlat

Vyhlásená: 1986
Výmera: 50,89 ha
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Valaškovce – juh, Valaškovce – stred

Účel ochrany:
NPR vyhlásená na zachovanie a ochranu vrcholovej a podvrcholovej časti, ktoré predstavujú typické ukážky prirodzených lesných a nelesných spoločenstiev s výskytom teplomilných a významných horských druhov rastlín vo Vihorlatských vrchoch.
Z geomorfologického hľadiska je Vihorlat typickou ukážkou územia vulkanického pôvodu.

NPR Motrogon

Vyhlásená: 1980
Výmera: 60,63 ha
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Valaškovce- sever

Účel ochrany:
NPR vyhlásená na ochranu prirodzených porastov bukovej javoriny a rašelinísk s výskytom významných druhov rastlín ako sú kľukva močiarna (Oxycocus palustris), rosička okruhlolistá (Drosera rotundifolia), páperovník pošvatý (Eriophorum vaginatum) a iné. Súčasťou NPR je rašelinisko Hypkania o výmere 2,09 ha a jazierko Kotlík o výmere 1,03 ha.

NPR Postávka

Vyhlásená: 1980
Výmera: 25,91 ha
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Valaškovce – sever

Účel ochrany:
NPR vyhlásená na ochranu na Slovensku jedinečných slatinno-rašelinných biotopov s výskytom významných druhov rastlín ako ostrica barinná (Carex limosa), plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) a iné. Súčasťou NPR je rašelinisko Postávka s výmerou 1,59 ha.

NPR Jovsianska hrabina

Vyhlásená: 1953
Výmera: 257,58 ha
Okres: Michalovce
Katastrálne územie: Jovsa

Účel ochrany:
NPR predstavuje dubovo-hrabový les na južných svahoch pohoria Vihorlat charakteristický bohatým výskytom bledule jarnej karpatskej (Leucojum vernum subsp. carpaticum). Je to najrozsiahlejšia a najbohatšia lokalita na Slovensku. Na miestach ktoré sú často zaplavované vodou má svoj najvýchodnejší výskyt subatlantický druh ostrica hrebienkatá (Carex strigosa). Svoj najnižší výskyt (170 m.n.m.) tu má kostrava horská (Festuca drymeja). Ďalšie významnejšie druhy v území sú kosatec trávolistý (Iris graminea ssp. Pseudocyperus), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), a ďalšie.

NPR Senianske rybníky

Výmera: 213,31 ha

Okres: Michalovce, Sobrance

Katastrálne územie: Iňačovce, Blatná Polianka

Účel ochrany:

NPR je vyhlásená na ochranu vzácnych vodných biocenóz a vodného vtáctva na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Významná migračná trasa vodného a pobrežného vtáctva s oddychovou lokalitou.

NPR Kopčianske slanisko

Výmera: 9,0477 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Zemplínske Kopčany

Účel ochrany:

Doposiaľ jediná známa lokalita halofytnej vegetácie v Potiskej nížine. Veľký počet halofytov a rozsiahly rozvoj fytocenózy slanistej stepi panónskej oblasti Artemisieto-Festucetum paseudovinae. Jeden z posledných zvyškov halofytnej vegetácie.

PR Bisce

Výmera: 28,01 ha

Okres: Michalovce, Trebišov

Katastrálne územie: Vojčice, Horovce

Účel ochrany:

Zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie nerušeného vývoja geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území.

PR Viniansky hradný vrch

Výmera: 51,95 ha

Okres: Michalovce Katastrálne územie: Vinné

Účel ochrany:

PR je vyhlásená na ochranu vzácnych xerotermných a lesostepných spoločenstiev hradného vrchu na južných úbočiach Vihorlatu na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

PR Vinianska stráň

Výmera: 28,24 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Vinné

Účel ochrany:

PR je vyhlásená na ochranu xeroterm. trávnato-krovinatých a lesných spoločenstiev andezitovej časti Vihorlatu s rastlinstvom reliktného charakteru v komplexe Malého a Veľkého Senderova na vedecko výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

PR Raškovský luh

Vyhlásená: 31.3.1986

Výmera: 16,2312 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Malé Raškovce

Účel ochrany:

PR je vyhlásená na ochranu zvyšku lužného lesa a priľahlých aluviálnych lúk s masovým výskytom korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris L.) na Východoslovenskej nížine, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.     

PR Slavkovské slanisko 

Vyhlásená: 30.9.1982

Výmera: 11,7694 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Slavkovce

Účel ochrany:

PR je vyhlásená na ochranu subhalofyt. vegetácie slanistej stepi panónskej kveten. oblasti, so zastúpením zriedkavých i charakteristických druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Vznik tohto ekosystému je spätý s antropogén. činnosťou (pasenie).

PR Oľchov  

Výmera: 19,58 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Ložín

Účel ochrany:

PR je vyhlásená na ochranu zvyškov prirodzených porastov slatinného jelšového lesa “šúrskeho typu” na dolnom toku Ondavy s výskytom viacerých geograficky významných i vzácnych druhov na vedeckovýskumné a náučné ciele. Dôležitý biotop vtáctva.   

PR Jedlinka

Vyhlásená: 1988
Výmera: 35,04 ha
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Remetské Hámre

Účel ochrany:
NPR Jedlinka predstavuje jedinú pôvodnú lokalitu ihličnatých drevín, smreka a najmä jedle vo Vihorlate. Klimatické pomery vo vytvorenej mrazovej kotline a neprístupnosť terénu spôsobili, že ihličnany, ktoré na ostatnom území ustúpili expanzívnemu buku sa udržali v reliktných spoločenstvách dodnes. Územie zahŕňa aj pralesovité spoločenstvá bučín s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

PR Baba pod Vihorlatom

Vyhlásená: 1999
Výmera: 37,93 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Remetské Hámre

Účel ochrany:
Samotné územie tvoria porasty pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských. Veľkú pozornosť si zasluhuje masový výskyt skopolie kranskej ( Scopolia carniolica ) ktorá vytvára na území súvislé porasty.

PR Lysá

Vyhlásená: 1993
Výmera: 3,95 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Podhoroď, Choňkovce.

Účel ochrany:
Územie je pozoruhodné izolovaným výskytom duba mnohoplodého (Quercus polycarpa) a vzácnymi lesnými a lesostepnými spoločenstvami, ktoré sa vyskytujú na extrémnych svahoch. Rezervácia je známa aj izolovaným výskytom drieňa obyčajného (Cornus mas) od okolitých lesných spoločenstiev.

PR Lysák

Vyhlásená: 1993
Výmera: 4,28 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Remetské Hámre.

Účel ochrany:
Územie predstavuje vzácne teplomilné lesné spoločenstvá bukových dúbrav (Fageto-Quercetum), duba mnohoplodého (Quercus polycarpa) a duba žltkastého (Quercus dalechampii) vo vysokej nadmorskej výške 821 m n.m.

PR Machnatý vrch

Vyhlásená: 1985
Výmera: 3,18 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Vyšná Rybnica.

Účel ochrany:
Rezervácia bola vyhlásená na ochranu vzácnych machových spoločenstiev s dominanciou bielomachu sivého (Leucobryum glaucum) a výskytom vzácneho a ohrozeného zimoľuba okolíkatého (Chimaphilla umbelata) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Rastie tam tiež ostrica guľkonosá (Carex pilulifera), hruštička menšia (Pyrola minor) a iné.
Zimoľub okolikatý je bylina z čeľade hruštičkovitých. Rastie najmä v lesných spoločenstvách s borovicou sosnou. Na Slovensku je zaregistrovaných asi 30 lokalít z toho 10 je na východnom Slovensku.

PR Drieň

Vyhlásená: 1993
Výmera: 11,25 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Hlivištia.

Účel ochrany:
Územie je významné výskytom lesných a lesostepných spoločenstiev na skalnom andezitovom podloží s masovým výskytom drieňa obyčajného (Cornus mas).

PR Pod Tŕstím

Vyhlásená: 1993
Výmera: 7,40 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálnom územie: Remetské Hámre.

Účel ochrany:
Územie predstavuje jedinú známu lokalitu slatinno-rašelinných spoločenstiev na južných svahoch pohoria Vihorlat. Vzácny výskyt mliečnika sojakového (Tithymalus sojakii).

PR Ďurova mláka

Vyhlásená: 1980
Výmera: 2,13 ha z toho rašelinisko 0,27 ha
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Valaškovce – sever

Účel ochrany:
Rašelinisko tvorí najmladšie sukcesné štádium vývoja slatinných spoločenstiev severnej časti pohoria Vihorlat. Vyvinulo sa v terénnych depresiách a sú tu vzácne spoločenstvá slatín, s druhmi ako smlz sivý (Calamagrostis canescens), papradník močiarný (Thelypteris palustris), vstavačovec Rutheov (Dactylorhiza Ruthei) a vlhkomilnými druhmi ostric (Carex sp).

PP Malé Morské oko

Vyhlásená: 1993
Výmera: 2,06 ha z toho jazero 0,33 ha.
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Remetské Hámre

Účel ochrany:
Územie je názorným príkladom vývojového štádia v procese prirodzeného starnutia Vihorlatských jazier. V jazierku sa vyskytuje čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), rak riečny (Astacus astacus) a zakrpatená forma karasa zlatistého (Carassius carassius).

PP Čierny potok

Vyhlásená: 1988
Výmera: 2,76 ha.
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Valaškovce -sever

Účel ochrany:
PP bola vyhlásená na ochranu vo Vihorlate ojedinelých skalných útvarov, dokumentujúcich geologický a geomorfologický vývoj vulkanického pohoria. Na malej výmere v členitom teréne sú vyvinuté pomerne zriedkavé lesné spoločenstvá kyslého až nitrofilného radu ( rastliny bohaté na dusík ) v rámci 3. a 4. lesného vegetačného stupňa.

PP Sninský kameň

Vyhlásená: 1982
Výmera: 5,59 ha z toho skalné plošiny 1,62 ha.
Okres: Snina
Katastrálne územie: Valaškovce – sever
Nadmorská výška: 1 005 m n.m.

Účel ochrany:
PP bola vyhlásená na ochranu skalného útvaru vo forme plošinného lávového vrcholu s biocenózami xerothermnej flóry s výskytom endemických druhov rastlín. Na vzniku Sninského kameňa sa podieľala sopečná činnosť. Konečnú podobu mu však vymodeloval mráz a voda.

PP Beňatinský travertín

Vyhlásená: 1989
Výmera: 0,24 ha
Okres: Sobrance
Katastrálne územie: Beňatina

Účel ochrany:
PP bola vyhlásená na ochranu geologického odkryvu, ktorý predstavuje profil najvýchodnejšie položeného travertínu v SR, s výskytom skamenených zvyškov mäkkýšov. Tvorba travertínu pokračuje aj v súčasnosti.

CHA Zemplínska Šírava 

Výmera: 622,4876 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Kusín, Jovsa, Hnojné

Účel ochrany:

Ochrana význačnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku na vedeckovýskumné a náučné ciele. 

CHA Stretavka

Výmera: 17,71 ha

Okres: Michalovce

Katastrálne územie: Stretavka

Účel ochrany:

Ochrana biotopu európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky zväzu Ranunculion fluitantis a druhov eu. významu: vydra riečna (Lutra lutra), opatka dúhová (Rhodeus seriseus amarus), pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri) a hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus).