Sútaž – 50 slov o Vihorlate

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslavuje významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sme pripravili pre žiakov základných a stredných škôl súťaž. CHKO Vihorlat je jedna z najmenších CHKO, okrem majestátnych bukových lesov, jazera Morské oko a dominantných brál Sninského kameňa má aj nesmierne množstvo zaujímavých druhov rastlín a živočíchov.

Literárna a fotografická súťaž

50 slov o Vihorlate

Vyhlasovateľ:  ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat

Účastníci: deti a mládež okresu Michalovce a Sobrance

  1. kategória – žiaci základných škôl 1. – 4. ročníkov

  2. kategória – žiaci základných škôl 5. – 9. ročníkov

  3. kategória – študenti stredných a odborných škôl

Literárna časť súťaže:

Súťažné podmienky:

Napíšte krátku riekanku alebo básničku o Vihorlate

Forma: Poézia, próza hodnotí sa v troch osobitných kategóriách

Rozsah: 50 slov (s odchýlkou +- 5 slov)

Počet prác od jedného autora: max. 2 literárne práce

Fotografická časť súťaže:

Súťažné podmienky:

Zašlite fotografie, ktoré poukazujú na pozitíva alebo aj negatíva v CHKO Vihorlat, môžete sa zamerať na jedno miesto/lokalitu/vec. Svojím fotografiám dajte názov a popíšte nám ich.

Formát fotografie: jpg – nafotené fotoaparátom alebo mobilným telefónom

Veľkosť jednej fotografie: do 3 M

Počet prác od jedného autora: max. 2 fotografie

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do oboch častí súťaže. Zaslaním literárnej a fotografickej práce do súťaže dáva autor svoj súhlas organizátorovi (Správe CHKO Vihorlat so sídlom v Michalovciach) k bezplatnému využitiu prác na prezentačné účely na webovej stránke, na stránke FB, na propagačných materiáloch vydávaných organizátorom bez časového obmedzenia. Súťažné práce musia byť označené menom a priezviskom autora, školou, ročníkom a názvom práce.

Porota zvolená organizátorom vyhodnotí súťažné práce. Odmenení budú víťazi všetkých kategórií na prvých troch miestach. Vybrané práce budú vystavené v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a v rámci výstavy prác budú prebiehať sprievodné akcie.

Súťažné práce sa zasielajú na e-mail: chko.vihorlat@gmail.com

Alebo je ich možné doručiť na Správu CHKO Vihorlat, Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce

Uzávierka súťaže: 30. máj 2023

Vyhodnotenie súťaže: jún 2023

Informácie: Správa CHKO Vihorlat, mobil: 0903 298 317, email: chko.vihorlat@gmail.com