Správy chránených krajinných oblastí Vihorlat a Biele Karpaty majú nové vedenie

Správy chránených krajinných oblastí Vihorlat a Biele Karpaty majú nové vedenie

V uplynulých dňoch sa uskutočnili výberové konania na posty riaditeľov Správ Národného parku Poloniny, CHKO Biele Karpaty a CHKO Vihorlat. Správe CHKO Biele Karpaty bude šéfovať Sylva Mertanová a Správe CHKO Vihorlat Zuzana Argalášová. Obidve pôsobia na týchto Správach už niekoľko rokov a v poslednom období boli dočasne poverené vedením. „Gratulujem obidvom pani riaditeľkám k úspešnému absolvovaniu výberového konania. Tieto pozície nebudú pre nich nové, problematiku poznajú a vedia, že je to náročná práca. O to viac si vážim, že neváhali a zapojili sa do výberového konania,“ uviedol k výsledkom generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny vyhodnotila komisia ako neúspešné a čoskoro bude vypísané nové výberové konanie.

Bližšie informácie k priebehu výberových konaní

V stredu 9. decembra sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny.

Do výberového konania sa prihlásilo pôvodne päť uchádzačov. Jeden kandidát sa pred začatím výberového konania odhlásil.

 • Mgr. Zuzana Bartušová

 • Ing. Miroslav Buraľ

 • Ing. Marián Gič

 • Ing. Ján Harmaňoš (odhlásil sa z výberového konania pred jeho začatím)

 • RNDr. Jozef Štofík, PhD.

Výberová komisia pozostávala z piatich členov:

 • Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, predseda výberovej komisie

 • Prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity

 • Ing. Marta Mútňanová, riaditeľka Sekcie ochrany prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR

 • Ing. Tomáš Dražil, PhD., riaditeľ Správy NP Slovenský raj, Štátna ochrana prírody SR

 • Ing. Marián Vaľo, predseda Podnikového výboru pri ŠOP SR

Na základe dosiahnutého počtu bodov po prvej časti výberového konania výberová komisia zhodnotila, že žiadny z uvedených uchádzačov nedosiahol minimálny počet bodov potrebných na postup do druhej časti výberového konania, t. j. 37,5 bodu v priemere. Z uvedeného dôvodu sa druhá časť výberového konania neuskutočnila a bolo vyhodnotené ako neúspešné.

Zápisnica z výberového konania – NP Poloniny

Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy CHKO Vihorlat.

Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden nesplnil požiadavky pre zapojenie sa do výberového konania.

 • Ing. Zuzana Argalášová

Výberová komisia pozostávala z piatich členov:

 • Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, predseda komisie

 • Prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity

 • Ing. Marta Mútňanová, riaditeľka Sekcie ochrany prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR

 • Ing. Radimír Siklienka, PhD., riaditeľ Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, ŠOP SR

 • Ing. Marián Vaľo, predseda Podnikového výboru pri ŠOP SR

Na základe súčtu priemerného počtu bodov z prvej a druhej časti výberového konania dospela výberová komisia k rozhodnutiu, že výberové konanie bolo úspešné. Uchádzačka získala minimálne v priemere 90 bodov, ktoré boli potrebné, aby mohol byť uchádzač úspešný vo výberovom konaní.

Zápisnica z výberového konania – CHKO Vihorlat

Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Biele Karpaty.

Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači, pričom jeden z nich nesplnil podmienky pre zapojenie sa do výberového konania.

 • Ing. Lucia Hakárová-Belková

 • Mgr. Sylva Mertanová

 • Mgr. Radovan Jambor, PhD.

Výberová komisia pozostávala z piatich členov:

 • Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, predseda komisie

 • Prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity

 • Ing. Marta Mútňanová, riaditeľka Sekcie ochrany prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR

 • Ing. Radimír Siklienka, PhD., riaditeľ Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, ŠOP SR

 • Ing. Marián Vaľo, predseda Podnikového výboru pri ŠOP SR

V prvom kole výberového konania uspeli dvaja kandidáti, a to Sylva Mertanová a Radovan Jambor, ktorí získali viac ako 37,5 bodu v priemere, ktoré boli potrebné pre postup do druhého kola. Druhé kolo prebiehalo formou verejného vypočutia a na úspech bolo potrebné získať 52,5 bodu. V druhom kole uspela uchádzačka Sylva Mertanová, ktorá získala 65 bodov a celkovo 106,8.

Zápisnica z výberového konania – CHKO Biele Karpaty

Informácie k jednotlivým uchádzačom zo všetkých výberových konaní, ich životopisy a koncepcie nájdete na našom webe v článku: Informácie k výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa národného parku a chránených krajinných oblastí

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR