Správa z výsledkov dotazníka návštevnosti PR Vihorlatský prales

Správa z výsledkov dotazníka návštevnosti PR Vihorlatský prales

Správa CHKO Vihorlat realizovala v mesiacoch október – december 2022, dotazníkový prieskum návštevnosti rezervácie Vihorlatský prales a lokalít v blízkosti rezervácie (Morské oko, Sninský kameň, Malé Morské oko). Prieskum bol zameraný na analýzu cestovného ruchu v území a zistenie záujmov domáceho a zahraničného návštevníka danej lokality. Prieskum bude podkladom pre návrh aktivít v uvedených lokalitách a zároveň bude podkladom pre program starostlivosti o CHKO Vihorlat a lokalitu svetového dedičstva karpatské bukové lesy.

Dotazník vyplnilo 288 respondentov, z toho muži tvorili 53 % a ženy 47 %. Dotazník bolo možné vyplniť len elektronicky.

Veková štruktúra respondentov:

Menej ako 20 rokov:     1%

21 – 30:                           17%

31 – 40:                          26%

41 – 50:                          26%

51 – 60:                          14%

60  a viac:                    16%

Akú lokalitu ste vo Vihorlatskom pralese navštívili?

Medzi najviac navštevované lokality patrí okolie jazera Morské oko (98%) a Sninský kameň (68%). Pri výstupe z Morského oka na Sninský kameň sa na lokalite Malé Morské oko zastavilo 54% návštevníkov. Často sa tiež vyskytovala odpoveď vrchol Vihorlat (41%) – dominanta Vihorlatských vrchov. Pri návšteve územia sporadicky opýtaní navštívili aj rašeliniská Vihorlatu, z iných lokalít bolo v malom počte uvedené Kyjovský prales, Nežabec, Múr, Jedlinka.

Aký spôsob dopravy ste pri návšteve územia použili?

Najčastejším dopravným prostriedkom bol automobil (76%), nakoľko je lokalita veľmi dobre prístupná s možnosťou parkovania na parkovnej ploche Krivec, 7,7% využilo verejnú dopravu, ktorá jazdí raz denne počas letnej turistickej sezóny na parkovisko. Bicyklom prišlo 13 % respondentov, 42 % navštívilo lokalitu peši.

Na ako dlho ste prišli do územia?

Až 78% opýtaných boli na jednodňovej turistike, 20% uviedlo, že boli na viacdňovej turistike. Od toho sa odvíjala odpoveď na ďalšiu otázku, či návštevníci boli ubytovaní v okolitých zariadeniach. Len 14 % opýtaných využilo ubytovanie v blízkom okolí.

Zo zdrojov, z ktorých sa respondenti dozvedeli o lokalite, dominovali informácie od známych až 41%. 19% uviedlo, že sa o lokalite dozvedelo z internetu a 5% uviedlo ako zdroj webové stránky ŠOP SR.

Návštevníkmi najviac vyzdvihnuté pozitíva územia a negatíva. 

Najväčšie výhody lokality pri jazere Morské oko a rezervácie Vihorlatský prales sú krásna príroda, v ktorej nachádzajú opýtaní pokoj, čistý vzduch, priezračnú vodu, zachované porasty s výskytom starých stromov, kde neprebieha ťažba a žiadne stavby v okolí jazera a veľké turistické atrakcie v území. Veľmi kladne hodnotia aj nenáročnosť a dostupnosť lokality Morské oko.

Medzi najčastejšie negatíva, ktoré respondenti uvádzali, bola premávka áut od parkoviska k chate, odpadky v okolí a na trase náučného chodníka, kvalitu parkoviska a v porovnaní k tomu aj výšku poplatku za parkovanie. Tiež častou pripomienkou sú na lokalite nedostatočné toalety a chýbajúce odpadkové koše na trase náučného chodníka. Mnohým opýtaním prekáža činnosť bobra v okolí jazera, necitlivá ťažba v okolitých porastoch mimo rezervácie a skládky dreva nachádzajúce sa na cyklotrase, ktorá smeruje okolo Morského oka mimo rezervácie.

Z ďalších pripomienok, ktoré sa vyskytovali, návštevníkom prekáža zákaz výstupu a neoficiálny chodník na vrchol Vihorlatu, množstvo naplaveného dreva v jazere Morské oko, chýbajúca kyvadlová doprava od dediny Remetské Hámre k parkovisku Morské oko, neopravené cesty smerom na Morské oko a zle udržiavaná cyklotrasa okolo Morského oka.

Prevažná väčšina opýtaných nie je za rozvoj veľkých turistických atrakcií v území, skôr preferovali zlepšenie služieb, či už reštauračných alebo ubytovacích. No medzi opýtanými sa našli aj návrhy na výstavbu vyhliadkovej veže, obnovu člnkovania na jazere Morské oko, lanovku,  či zip line.

Najčastejšie požadované zmeny, návrhy a pripomienky respondentov.

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch evidujeme pripomienky a sťažnosti návštevníkov k vjazdu áut na lokalitu Morské oko, až 75% uviedlo, že sú za reguláciu vjazdu áut. Aj napriek tomu, že nároky turistov každým rokom stúpajú, viac ako 62%  respondentov uviedlo, že nie sú za rozvoj a budovanie veľkej turistickej infraštruktúry. Presadzujú v lokalite zachovanie prírodných hodnôt a princípy mäkkej turistiky so zachovaním prirodzeného charakteru.

Medzi najčastejšie požiadavky patrí zlepšenie infraštruktúry, najčastejšie vybudovanie toaliet, osadenie odpadkových košov, vytvorenie oddychových zón, lavičiek, útulní, vyznačenie nových turistických chodníkov, cyklotrás, vylepšenie značenia pôvodných trás a možnosť vypožičania elektrobicyklov. Zároveň niekoľko podnetov bolo na chýbajúcu bežkársku trať smerom na Morské oko. Viac propagácie a osvety o lokalite a doplnenie informačných tabúľ a atrakcií pre deti v lokalite Morské oko a na náučných chodníkoch v území.

Rozsiahlu časť tvorili odpovede k nadväznosti na vybavenie, vylepšenie propagácie a fungovania informačného centra. Väčšina návštevníkov požadovala, aby bolo centrum otvorené počas celého týždňa v sezóne a bola možnosť kúpy propagačných materiálov a suvenírov. Zároveň by v území privítali sprievodcovské služby.

Všetkým návštevníkom zúčastneným v prieskume ďakujeme !

Spracovala: Správa CHKO Vihorlat (podľa vyplnených elektronických formulárov z prieskumu názorov návštevníkov)