Spoznávame druhy európskeho významu v našej územnej pôsobnosti II. – Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)

Spoznávame druhy európskeho významu v našej územnej pôsobnosti II. – Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)

Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens) foto: Ľ. Hrinko

Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens) je jednoročný hydrofyt, vysoký 5 až 15 cm s poliehavou aj vzpriamenou štvorhrannou stonkou, ktorá sa silne rozvetvuje a je schopná sa  zakoreniť. Listy sú protistojné elipsovité, celistvookrajové a tupo zakončené, asi 2 cm dlhé a 1 cm široké. Kvety sú obojpohlavné, vyrastajú z pazuchy listov na dlhších stopkách. Drobné kvety sa často vôbec neotvárajú, pričom väčšie majú dvojpyskovitú korunu, horný pysk je trojlaločný a dolný dvojlaločný. Tyčinky má štyri a plodom je tobolka. Kvitne od júla do septembra. Semena sa rozširujú vodou.

Lindernia puzdierkatá patrí na Slovensku medzi chránené rastliny a podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je zaradená v prílohe č.4. Je teda druhom európskeho významu a jej spoločenská hodnota predstavuje 300 €.

Rastie v nížinách a teplejších pahorkatinách na dne obnažených brehov vodných tokov, nádrží, rybníkov, na vlhkých až mokrých, občas zaplavovaných miestach, na piesčitých alebo bahnitých, väčšinou nevápenatých pôdach, v nížinnom až pahorkatinovom vegetačnom stupni.

Druh má cirkumpolárny areál rozšírenia od Španielska a Portugalska na západe cez mierne pásmo severnej pologule až do Japonska, na Jávu a do Polynézie. Južná hranica prechádza Talianskom, Bulharskom až Indiou. Druh bol zavlečený do Severnej Ameriky.

Na Slovensku sa tento druh vyskytuje na Záhorí, v okolí Bratislavy a na dolnom Pohroní. Známy je aj výskyt z Východoslovenskej nížiny, kde bol v roku 2015 zaznamenaný aj jej početný výskyt (1000 jedincov) na jednom z ramien Latorice pri Čičarovciach.

Vzácnosť tejto rastliny spočíva v existencii pravidelne sa obnažovaných brehov vodných tokov, prípadne nádrží. Reguláciou vodných tokov sme ustálili vodnú hladinu, prípadne znemožnili rozliatie vodných tokov z dôvodu spevnenia brehov a tým pádom aj znemožnili vznik týchto biotopov. Jedným miestom v územnej pôsobnosti CHKO Vihorlat, kde sa ešte táto vzácna rastlina nachádza je Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky, ktorá je tiež súčasťou Ramsarskej lokality Senné – rybníky, Územia európskeho významu Senianske rybníky a Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky.

Pohľad na biotop výskytu NPR Senianske rybníky

Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens) foto: Ľ. Hrinko

Pohľad na biotop výskytu NPR Senianske rybníky