Prírodná rezervácia Oľchov – skrytý mokraďný ekosystém na nížine

Prírodná rezervácia Oľchov – skrytý mokraďný ekosystém na nížine

PR Oľchov, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat je niekoľko maloplošných chránených území s mokraďnými ekosystémami  rôznych typov. Patrí sem i Prírodná rezervácia Oľchov, ktorá bola vyhlásená na ochranu prirodzených porastov slatinného jelšového lesa šúrskeho  typu na rozlohe necelých 20 hektárov. Táto lokalita nie je síce taká známa ako Senianske rybníky, alebo Zemplínska šírava, ale jej význam je nepopierateľný už aj preto, že na Východoslovenskej nížine došlo v poslednom období k citeľnému úbytku lužných lesov. PR Oľchov je významná i z botanického a zoologického hľadiska, bolo tu zistených viacero  rastlinných a živočíšnych druhov charakteristických pre mokraďné ekosystémy – bezstavovce (šidlo trstinové – Aeshna affinis),  hadovka obyčajná – Calopteryx virgo, hadovka lesklá – Calopteryx splendens) obojživelníky (rosnička zelená – Hyla arborea), plazy (užovka obojková – Natrix natrix), vtáky – v minulosti tu hniezdil bocian čierny (Ciconia nigra) i pre tento typ biotopu netypický výr skalný (Bubo bubo)  Lokalita je jedným z mála zachovalých fragmentov v minulosti rozsiahlych lužných lesov na dolnom toku Ondavy a snahou je zachovať túto lokalitu aspoň v takomto stave aj do budúcnosti.

PR Oľchov,  Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Šidlo trstinové (Aeshna affinis), Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Bocian čierny (Ciconia nigra), Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat