Ničenie glejovky americkej v PR Raškovský luh

Ničenie glejovky americkej v PR Raškovský luh

Glejovka americká (Asclepias syriaca) je nepôvodný druh, invázne sa rozširujúci prevažne na území južného Slovenska, na priepustných (pieskových) pôdach. Rozmnožuje sa vegetatívne – plazivými podzemkami aj generatívne – produkuje množstvo semien s chumáčikmi, ktoré môžu byť rozširované vetrom na odľahlejšie miesta. Rastlina vylučuje do pôdy látky, ktoré odpudzujú iné rastlinné druhy a tak si uvoľňuje životný priestor pre svoje rozširovanie a vytvára tak monotypické mohutné zárasty, čím vytláča pôvodné druhy rastlín.

V našej územnej pôsobnosti, sme zaznamenali viacero lokalít s výskytom tejto inváznej rastliny. Jednou z lokalít je aj okolie cesty II. triedy 552 medzi obcami Veľké Raškovce a Vojany. Presne v tejto časti sa v blízkosti cesty nachádza chránené územie Prírodná rezervácia Raškovský luh, ktorá je zároveň súčasťou Európskej sústavy chránených území. V Raškovskom luhu sa nachádzajú lesné aj lúčne biotopy s výskytom vzácnych druhov živočíchov a rastlín, ako sú napríklad bleduľa letná, graciola lekárska, sitina černastá, cesnak hranatý, žltuška žltá, korunkovka strakatáfialka nízka. Nachádza sa tu aj krvavec lekársky, ktorý je živnou rastlinou pre európsky významný druh motýľa modráčika krvavcového. Z dôvodu ochrany pôvodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev sme už druhý rok za sebou pristúpili k odstraňovaniu tejto inváznej rastliny. Dúfame, že sa nám podarí túto rastlinu v území oslabiť, následne časom úplne odstrániť.

Text: Ján Bosák, botanik Správa CHKO Vihorlat

foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Kosenie glejovky v rezervácií Raškovský luh

Fotografická ukážka  niektorých rastlinných a živočíšnych druhov v prírodnej rezervácií

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Ohniváčik prútnatcový (Lycaena thersamon)

Korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris)

Bleduľa letná (Leucojum aestivum)