Floristický minikurz na východnom Slovensku

Floristický minikurz na východnom Slovensku

Minulý týždeň sa vo Vihorlatských vrchoch konalo školenie k monitoringu biotopov a rastlín pre botanikov Štátnej ochrany prírody SR a národných parkov. V rámci troch dní boli naplánované rôzne trasy v územnej pôsobnosti správy CHKO Vihorlat – okres Sobrance a Michalovce. Trasy zahŕňali chránené územia a botanicky významnejšie časti územia, s rôznymi biotopmi od xerotermných až po vodné, od nížinných až po podhorské.

Prvý deň sme navštívili Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Kopčianske slanisko, kde sa nachádza jeden z najvzácnejších biotopov na Slovensku. Sú to travinno-bylinné porasty na zasolených pôdach, kde sa počas mapovania zaznamenal kriticky ohrozený druh ďateliny Trifolium angulatum.  V rámci druhého dňa sme navštívili xerotemné spoločenstvá v PR Vinianska stráň, kde sme zmapovali chránený druh orchidei Platanthera chlorantha. Čo nás veľmi nepotešilo, že sme v blízkosti lokality zaznamenali aj potenciálne invázny druh líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta), ktorý sa šíri najmä z okolia chatovej osady v obci Kaluža. Ďalšou zastávkou druhého dňa bola jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe NPR Senianske rybníky, tu sme mohli pozorovať ďalšie vzácne rastliny chránené na Slovensku a to Stellaria palustris a Gratiola officinalis. Poslednou, ale vo svojej podstate najvzácnejšou botanickou lokalitou, bola lokalita nazývaná „Starý Koňuš“. Nachádza sa nad obcou Koňuš a lúčne biotopy čiastočne zasahujú až do katastra obce Beňatina. Nádherné lúčne spoločenstvá, z ktorých je vidieť rozľahlú Východoslovenskú nížinu. Vzácnosť tejto lokality je v rastlinnom spoločenstve, ktoré bolo zmapované len v tejto jedinej lokalite. Aj v tomto vzácnom biotope sme zmapovali niektoré významné chránené rastliny na Slovensku a to Traunsteinera globosa a Epipactis sp., ktorý je ešte potrebné určiť v dobe kvitnutia.

V rámci týchto troch dní sa zmapovalo 5 lokalít a približne 250 rôznych druhov rastlín, niektoré bežné, ale viacero vzácnych, ktorých ochrana má pre prírodu veľký význam. Floristický minikurz pre botanikov z rôznych území Slovenska je prínosnou aktivitou, v rámci ktorej spoznávajú nové územia a druhy na Slovensku a zároveň prispievajú k rozšíreniu svojich botanických poznatkov.

 

Mapovanie v PR Vinianska stráň

 

NPR Senianske rybníky -hrádza kanála Čierna voda

 

Aluviálna lúka v CHVU Senianske rybníky

Lokalita „Starý Koňuš“

 

Kosatec trávolistý  (Iris graminea)

Pavstavač hlavatý