Boj s odpadom v NPR Morské oko

Koše na separovaný zber pred vstupom do rezervácie

V minulom roku 2018 znela téma, v rámci Svetového dňa životného prostredia, BOJUJME PROTI PLASTOVÉMU ODPADU, a nás všetkých vyzývala, aby sme sa pripojili k celosvetovému cieľu bojovať proti jednému z veľkých ekologických problémov našej doby, ktorým je znečisťovanie hlavne jednorazovými plastmi. Preto sme sa na správe CHKO Vihorlat rozhodli zlikvidovať 7 košov na ceste a náučnom chodníku v okolí jazera Morské oko. Tohtoročná téma celosvetového Dňa Zeme 2019 bola  – CHRÁŇME NAŠE DRUHY. V prírode všetko so všetkým súvisí. Príroda je ako jedna veľká sieť vzťahov, ak zasiahneme do jednej oblasti, odrazí sa to aj v tej druhej. Jedným s cieľov kampane je aj  – podporovať individuálne opatrenia, ako je zníženie plytvania potravinami, zastavenie používania pesticídov a herbicídov a eliminovanie používania plastov.

Aj keď sa naša myšlienka s minimalizovaním plastov v okolí jazera nestretla s veľmi pozitívnym ohlasom a neustále nám chodili správy, kde nás návštevníci žiadali o vrátenie košov k jazeru rozhodli sme sa, že neustúpime.

Pred vstupom k jazeru na parkovisku sa vybudovali v roku 2016 koše na separovaný zber. Aj napriek veľkým informačným oznamom na košoch, množstve informácií, ktoré sú dnes všade dostupné o separovaní, žiaľ prevažná väčšina triedeného odpadu sa musí vyvážať ako komunálny, keďže poniektorí návštevníci/turisti hádžu aj do separovaného zberu odpad komunálny. Dokonca návštevníci neváhajú hádzať odpadky aj do schránky na odkazy, ktorá je v rezervácií.

Mimo letnej turistickej sezóny obec Remetské Hámre koše na parkovisku nevynáša, realizuje to Správa CHKO Vihorlat, koše vynášajú strážcovia. V priebehu 3 zimných mesiacov sa znieslo 15 vriec (1 vrece/250 l) komunálneho odpadu.

Preto aj naďalej vyzývame návštevníkov tohto nádherného územia – Minimalizujte odpad na turistike.

Ak ste vládali nejaký obal plný vyniesť do hôr, zvládnete už prázdny doniesť zase domov.

Popísané tabule v NPR Morské oko

 

Plné koše na separovaný zber pred vstupom do rezervácie

Nahádzané smeti v schránke na odkazy