Zimný monitoring netopierov v štôlňach Vihorlatu

Zimný monitoring netopierov v štôlňach Vihorlatu

Cieľom tohto tradičného monitoringu, ktorý sa v zimných mesiacoch pravidelne organizuje je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných zimovísk. Každoročne sa zimujúce netopiere kontrolujú v 4 štôlňach.

Štôlňa v Barlahove patrí medzi jedno z hlavných zimovísk netopierov vo Vihorlatských vrchoch. Podľa doterajších mapovaní tam bolo zistených  5 druhov netopierov – najpočetnejšie podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) (max. 58 jedincov v roku 2008) a ojedinele netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier veľký (Myotis myotis) a ucháč svetlý (Plecotus auritus). Tohto roku sme v nej zaznamenali 24 jedincov podkovára malého a jedného netopiera veľkého.

Ďalšia štôlňa, ktorá sa kontroluje je štôlňa v Čremošnej, jej dĺžka je cca 30 m. Je to jediné zimovisko večernice severskej (Eptesicus nilssonii) vo Vihorlate. Zaznamenaných bolo 5 zimujúcich netopierov – 1 podkovár malý, 1 večernica severská, 1 uchaňa čierna a 2 jedince netopiera veľkého.  Aj tohto roku sme našli poškodené steny štôlne, takéto poškodzovanie a vyrušovanie v zimnom období môže negatívne ovplyvňovať zimujúce netopiere.

Posledných 5 rokov sú steny v štôlňach a najmä v Čremošnej poškodzované a narúšané hľadačmi hornín. Narúšaním otvorov a stien dochádza k zmenám teplôt a vlhkosti. Preto chceme poprosiť, aby títo „hľadači pokladov“ nepoškodzovali a neničili tieto jediné lokality zimovísk vo Vihorlate a nevyrušovali netopierov počas zimného spánku.

Večernica severská (Eptesicus nilssonii)

Poškodené steny v štôlni Čremošná

Vstup do štôlne Čremošná

Vstup do štôlne Barlahov