Podpora hniezdnych možností pre synantropne žijúce sovy

Podpora hniezdnych možností pre synantropne žijúce sovy

Plamienka driemavá (Tyto alba) - Foto: M. Danilák, správa CHKO Vihorlat

Plamienka driemavá (Tyto alba)kuvik obyčajný (Athene noctua) sú typické synantropné druhy sov na Slovensku. Svojim životom sú viazané na ľudské sídla, stavby a objekty. Plamienka driemavá v minulosti obývala veže kostolov a povaly poľnohospodárskych budov. V súčasnosti obýva len spomínané povaly poľnohospodárskych budov. Posledný údaj o hniezdení plamienky vo veži kostola z územnej pôsobnosti CHKO Vihorlat pochádza z 80. rokov 20. storočia zo Zalužíc. Kuvik obyčajný obľubuje budovy poľnohospodárskych objektov, opustené ľudské sídla a môžeme ho nájsť aj na povalách kostolov. Oba druhy sa vyskytujú v nížinách a pahorkatinách, výnimočne vo vyšších kotlinách a predhorí. Potravu plamienky tvoria väčšinou drobné zemné cicavce a v potrave kuvika prevláda hmyzia zložka v podobe rôznych motýľov, rovnokrídlovcov, chrobákov a pod.

Početnosť plamienky driemavej na Slovensku výrazne poklesla, čo je spôsobené zrejme zánikom vhodných hniezdísk, dopravou a vysokým predačným tlakom hlavne kuny skalnej. V rokoch 1980 – 1999 sa populácia odhadovala na 400 až 600 párov a jej trend je klesajúci. V súčasnosti je to podstatne menej. V roku 2022 bolo na celom Slovensku známych minimálne 7 párov, pri ktorých sa sledovalo hniezdenie. V našej územnej pôsobnosti bolo potvrdené jedno úspešné hniezdenie. Samozrejme nie je vylúčené, že počet párov je vyšší, ale mapovanie plamienky driemavej si vyžaduje špeciálny a cielený monitoring.

Kuvik obyčajný svojou početnosť prevyšuje počty plamienky driemavej. Aj na tento druh je vyvíjaný vysoký predačný tlak, najmä túlajúcich sa mačiek domácich, ktoré predstavujú hrozbu pre vylietané mláďatá. Odhad pre obdobie mapovania 1980 – 1999 bol 800 až 1000 párov a jeho trend je stabilný. V našej územnej pôsobnosti je kuvik obyčajný dosť početný. Nachádza sa v skoro každej obci, kde nachádza vhodné potravné ale aj hniezdne možnosti. Najradšej vysedáva na komínoch a jeho typický hlas sa nesie celou dedinou. Jeho monitoring výskytu je jednoduchší, ale dokázanie hniezdenia si vyžaduje čas a určité skúsenosti, pretože vie byť v čase hniezdenia veľmi nenápadný.

V rámci zlepšenia hniezdnych možností a zachovania hniezdnych lokalít sme v našej územnej pôsobnosti inštalovali niekoľko búdok pre plamienku driemavú a kuvika obyčajného za pomoci dobrovoľníkov a členov RPS. Búdky boli vyrábané s ochrannými prvkami, ktoré zabránia vniknutiu predátorov a tak zabezpečia bezproblémové odrastanie mláďat, ktoré budú pripravené na vyletenie v dobre kondícií. Búdky boli umiestnené v objektoch PD Vinohrady Choňkovce ( pobočky – Horňa, Choňkovce, Koňuš, Hlivištia). Rovnako aj úspešné hniezdenie plamienky pochádza z objektov PD Vinohrady Choňkovce. Vedeniu a pracovníkom poľnohospodárskeho družstva ďakujeme za príkladnú spoluprácu, záujem, pomoc a ochotu bez ktorej by bola naša spolupráca zbytočná.

 

Vhodné objekty na hniezdenie, sušiarne tabaku – Foto: M. Danilák, správa CHKO Vihorlat

Inštalácia búdky pre plamienku – Foto:  M. Danilák, správa CHKO Vihorlat

Príprava upevnenia na plamienkovník  Foto: M. Danilák, správa CHKO Vihorlat

Búdka pre kuvika – Foto: M. Danilák, správa CHKO Vihorlat