Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva na Zemplíne

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva na Zemplíne

Jednou z významných lokalít, kde sa sčítava vodné vtáctvo je aj chránený areál Zemplínska šírava (CHA).

Chránený areál Zemplínska šírava bol vyhlásený v roku 1968 na výmere 622 ha. Vyhlásený bol hlavne z dôvodu ochrany významnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku. Význam CHA Zemplínskej Šíravy pre vtáky je najmä v mimohniezdnom období, kde lokalita predstavuje významné refúgium pre migrujúce a zimujúce vodné a mokraďové vtáctvo (jesenná migrácia od augusta bahniaky, od októbra rôzne druhy kačíc, od novembra husi, zimovanie kačíc, husí, jarná migrácia prebiehajúca do konca marca). Z celoslovenského hľadiska patrí Zemplínska Šírava počtom druhov i počtom jedincov medzi jednu z najvýznamnejších lokalít pre zimovanie vodného vtáctva (všetky druhy u nás žijúcich a zimujúcich kačíc vrátane vzácnych severských druhov) a jedno z troch najvýznamnejších zhromaždísk a nocovísk husí počas migrácie (spoločne s Dunajom, VN Sĺňava). Ďalším hlavným dôvodom vyhlásenia CHA na Zemplínskej Šírave bolo vytvorenie zóny kľudu, najmä pre migrujúce vtáctvo.

Na Slovensku sú len 4 lokality (CHVÚ Podunajsko, CHVÚ Záhorské pomoravie, CHA Sĺňava a CHA Zemplínska šírava), ktoré majú takýto európsky význam ako zhromaždiská migrujúcich a zimujúcich vodných vtákov.

Hlavný, medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva bude  12.-13.1.2019. Takže, každý kto sčítavate dlhodobo, a plánujete ísť aj teraz, budeme radi za pomoc. Rovnako aj ak chce niekto začať so sčítavaním tento rok, ozvite sa, pošleme potrebné pokyny (sčítavajú sa v tomto termíne všetky vodné plochy a toky, kde je možný výskyt vodného vtáctva). Keďže ide o medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva, je možné v prípade nutnosti sčítavať týždeň pred a týždeň po hlavnom termíne. Sčítavať sa teda bude od 5. januára do 20. januára 2019.

Zimné sčítanie

Zimné sčítanie vodného vtáctva (ZSVV) je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Cieľom ZSVV je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Program ZSVV je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od r. 1991 (s touto aktivitou sa začalo v r. 1967 v celej Európe a čiastočne aj na Slovensku). V súčasnosti ho zabezpečujú tri organizácie – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu a Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici, v spolupráci s rakúskym Verein Auring – Biologische Station Hohenau Ringelsdorf.

Pre účely ZSVV je územie Slovenska rozdelené na 20 regiónov. V každom z jednotlivých regiónov pôsobí regionálny koordinátor, ktorý má na starosti rozdelenie úsekov medzi jednotlivých sčítateľov, zber údajov, zaslanie výsledkov národnému koordinátorovi a celkovú organizáciu sčítania.