Kosenie na vihorlatských rašeliniskách

Kosenie na vihorlatských rašeliniskách

Okrem majestátnych bučín, má Vihorlat aj zaujímavé rašeliniská ukryté vnútri vihorlatských lesov. V severnej časti CHKO Vihorlat sa nachádzajú rašeliniská Postávka, Motrogon – Hypkania, Ďurova mláka. V južnej časti Vihorlatu nájdeme rašelinisko Pod Tŕstím.

Všetky štyri rašeliniská sú významným biotopom pre mnoho druhov chránených rastlín, cicavcov, plazov a motýľov.

Rašeliniská zarastajú bujnou vegetáciou s prevahou bezkolenca belasého a vŕbinami, ktoré z rašelinísk neúmerné odčerpávajú vodu, ktorá je nesmierne dôležitá pre existenciu rašelinísk. Bujná vegetácia zároveň bráni niektorým svetlomilným druhom ako rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) ich optimálnej existencií. Cieľom realizácie manažmentu je zlepšenie stavu rašelinísk tak, aby vyhovoval rastlinným spoločenstvám a rastlinným druhom, ktoré sú na nich cenné. Manažmentové  opatrenia spočívajú v pokosení nežiadúcej vegetácie a jej odstránení z najohrozenejších časti rašelinísk.  Kosbu sme začali realizovať od roku 2003 a tieto manažnentové opatrenia podstatne zlepšili ich stav.

Kosenie PR Ďurova mláka

Kosenie NPR Motrogon – Hypkania